පටිච්චසමුප්පාදය කුසලමූල සංඛාර වැඩීම

කුසලමූල සංඛාර වැඩීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා