පටිච්චසමුප්පාදය අසත්පුරුෂයේ ආදීනව හා සත්පුරුෂයේ ආනිසංස

අසත්පුරුෂයේ ආදීනව හා සත්පුරුෂයේ ආනිසංස යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා