පටිච්චසමුප්පාදය කල ආලයට අයවීම

කල ආලයට අයවීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා