පටිච්චසමුප්පාදය කර්මජ ඒකජ කාය

කර්මජ ඒකජ කාය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා