පටිච්චසමුප්පාදය පුනර්භවයක් හට ගැනීම

පුනර්භවයක් හට ගැනීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා