පටිච්චසමුප්පාදය බේබදු වැඩ වලට ආයතන වීම

බේබදු වැඩ වලට ආයතන වීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close