පටිච්චසමුප්පාදය විඤ්ඤාණයේ නාමරූපය බැස ගැනීම

විඤ්ඤාණයේ නාමරූපය බැස ගැනීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා