පටිච්චසමුප්පාදය හිත දුෂ්චරිතයට බැසීම

හිත දුෂ්චරිතයට බැසීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා