පටිච්චසමුප්පාදය සංඛාර පච්චයා විඤ්ඤාණසේ වෙනස්වීම

සංඛාර පච්චයා විඤ්ඤාණසේ වෙනස්වීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා