පටිච්චසමුප්පාදය අවිද්‍යාවෙන් මනෝසංඛාර වචීසංඛාර කායසංඛාර නැගීම

අවිද්‍යාවෙන් මනෝසංඛාර වචීසංඛාර කායසංඛාර නැගීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා