ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්ලෞකික රාමුව පංචස්කන්ධය නිරෝධ වන හේතු 25

පංචස්කන්ධය නිරෝධ වන හේතු 25 යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close