ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්ලෞකික රාමුව නිච්ච සුඛ අත්ථ නොවන පංචස්කන්ධය

නිච්ච සුඛ අත්ථ නොවන පංචස්කන්ධය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close