ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්ලෞකික රාමුව අනිච්ඡ දුක්ඛ අනත්ත බවට හේතු

අනිච්ඡ දුක්ඛ අනත්ත බවට හේතු යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close