ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්ලෞකික රාමුව පංචස්කන්ධ හා සත්වයා

පංචස්කන්ධ හා සත්වයා යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close