ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්ලෞකික රාමුව හටගත් සියල්ල ස්කන්ධ වලට අයිතිය

හටගත් සියල්ල ස්කන්ධ වලට අයිතිය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close