ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්ලෞකික රාමුව අති සියුම් සත්ව කොට්ටාස

අති සියුම් සත්ව කොට්ටාස යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close