ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්ලෞකික රාමුව ලෝක, සත්ව, කර්ම, සෘද්ධි, බුද්ධ විෂය

ලෝක, සත්ව, කර්ම, සෘද්ධි, බුද්ධ විෂය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close