ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්ලෞකික රාමුව දර්ශනයේදී ඇතිවන ශාන්තිය

දර්ශනයේදී ඇතිවන ශාන්තිය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close