ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්ලෞකික රාමුව බුදුවරයකුගේ ශාන්ත ආලෝකය

බුදුවරයකුගේ ශාන්ත ආලෝකය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close