ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්ලෞකික රාමුව බුදුවරයකු ලොවට පහලවීමේදී

බුදුවරයකු ලොවට පහලවීමේදී යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close