ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්ලෞකික රාමුව මේ සක්වලේ සිට අනික් සක්වලට දුර

මේ සක්වලේ සිට අනික් සක්වලට දුර යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close