ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්අකුසල්මෝහ පැවැත්ම තුළ වටිනාකම ඇතිවීම

පැවැත්ම තුළ වටිනාකම ඇතිවීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා