භාවනාවඉන්ද්‍රිය භාවනාව ආර්ය මාර්ගයෙන් ලැබෙන ආර්ය සමාධිය

ආර්ය මාර්ගයෙන් ලැබෙන ආර්ය සමාධිය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා