භාවනාවඉන්ද්‍රිය භාවනාව මම, මගේ, මගේ ආත්මය

මම, මගේ, මගේ ආත්මය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා