භාවනාවඉන්ද්‍රිය භාවනාව ඉන්ද්‍රිය අසංවර වීම

ඉන්ද්‍රිය අසංවර වීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා