භාවනාවඉන්ද්‍රිය භාවනාව සකස්වීම කර්ම ශක්තියට අනුව

සකස්වීම කර්ම ශක්තියට අනුව යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා