භාවනාවඉන්ද්‍රිය භාවනාව සංඛාර විවිධ නම් විඤ්ඤාණත් විවිධයි

සංඛාර විවිධ නම් විඤ්ඤාණත් විවිධයි යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා