භාවනාවඉන්ද්‍රිය භාවනාව පංචකාම ආස්වදයට මුල්වීම

පංචකාම ආස්වදයට මුල්වීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close