ත්‍රිවිධ රත්නයධර්මය රත්නය ධර්මය තුලින් නිවීම

ධර්මය තුලින් නිවීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close