ත්‍රිවිධ රත්නයධර්මය රත්නය උපක්‍රමශීලීව මැඩපැවැත්වීම

උපක්‍රමශීලීව මැඩපැවැත්වීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close