ත්‍රිවිධ රත්නයධර්මය රත්නය ලෝක ස්වාභාවය තේරුම් ගැනීම

ලෝක ස්වාභාවය තේරුම් ගැනීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close