ත්‍රිවිධ රත්නයධර්මය රත්නය ඥානවන්තයෝ සුද්ධ කර ගනී

ඥානවන්තයෝ සුද්ධ කර ගනී යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close