ත්‍රිවිධ රත්නයධර්මය රත්නය සසර ගමනේ කුණුගොඩ

සසර ගමනේ කුණුගොඩ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close