ත්‍රිවිධ රත්නයධර්මය රත්නය ඇසුරු කල යුතු ධර්මය වීතරාගී,වීතද්වේෂී,වීතමෝහි

ඇසුරු කල යුතු ධර්මය වීතරාගී,වීතද්වේෂී,වීතමෝහි යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close