ත්‍රිවිධ රත්නයධර්මය රත්නය ලෞකික කතා රාග ද්වේෂ මෝහ

ලෞකික කතා රාග ද්වේෂ මෝහ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close