ත්‍රිවිධ රත්නයධර්මය රත්නය ධර්මය ඇසුරු කරන්න

ධර්මය ඇසුරු කරන්න යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close