ත්‍රිවිධ රත්නයධර්මය රත්නය මුලාවට පත්නොවී යථාර්තය දැන ගැනීම

මුලාවට පත්නොවී යථාර්තය දැන ගැනීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close