දාන කථා මහානිසංස නිවනින් අවසන්වීම

මහානිසංස නිවනින් අවසන්වීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා