දාන කථා හිස් අතින් කෙළවරවිම, ලෞකික පැවැත්ම

හිස් අතින් කෙළවරවිම, ලෞකික පැවැත්ම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා