ත්‍රිවිධ රත්නයබුද්ධ විෂය රාගය, ද්වේෂ, මෝහය වැඩේනම්

රාගය, ද්වේෂ, මෝහය වැඩේනම් යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා