භය හට ගන්නා මූල හේතුව යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා