විශ්ව සම්භවයසූත්‍ර විග්‍රහගාථා විග්‍රහඅහං අවේරෝ හෝති මනස දූෂ්‍ය විමෙන් පරිසරය දූෂ්‍ය වීම

මනස දූෂ්‍ය විමෙන් පරිසරය දූෂ්‍ය වීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා