වෛරය ඇතිවන්න හේතුව යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා