දස අකුසල් කිරීම හා කරවීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා