දූෂ්‍යතාවය නිසා රෝග හට ගැනිම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා