ලොකුම දුක ස්වාභාවික මරණය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා