සැපවත් අත්බවක් ලැබේවා යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා