මට නිගා ලැබිමක් නොවේවා යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා