මම බිය නැත්තෙක් වෙම්වා යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා