දාන කථා දයානුකම්පාවේ විශේෂත්වය

දයානුකම්පාවේ විශේෂත්වය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා